Sulphonamides and their combinations

Sulphadoxine plus pyrimethamine

Sulphamethoxypyridazine plus pyrimethamine